gron.jpg

Svårt att hitta bra alternativ till konstgräsplaner

Rapporterna om konstgräsplaners negativa effekter på miljön har de senaste åren haglat tätt. Och när 90 procent av alla planer tillhör kommunala anläggningar blir frågan ständigt aktuell för landets kommuner. Vid den senaste träffen med Kommunnätverket för hållbar utveckling var temat plast och hur vi i framtiden bättre kan hantera bland annat konstgräsplaner.

Konstgräsmattor innehåller ofta gummigranulat från uttjänta däck som i sin tur innehåller ett 70-tal ämnen med farliga egenskaper: de kan vara långlivade, bioackumulerande, cancerframkallande, reproduktionsstörande eller arvsmassepåverkande.

Granulaten sprids utanför planerna

Granulaten räknas som mikroplaster och sprids i stora mängder ut i naturen framförallt i omedelbar närhet till planerna. Men partiklar följer också med idrottsutövarna hem i kläder och skor och får på så sätt stor spridning även utanför anläggningens närområde. Undersökningar har visat att zink och fenoler kan läcka ut från gummigranulaten om ämnena når intilliggande vattendrag vilket kan påverka vattenlevande och sedimentlevande organismer.

I snitt fylls varje plan på med fyra ton nytt granulat per år och en plan håller i ungefär tre år innan den måste bytas ut. Konstgräsmattor resulterar i 300 ton avfall när en plan är uttjänt. Att mattorna innehåller olika typer av material komplicerar dessutom återvinningen.

Svårt att hitta bra ersättning

När miljöstrategerna i Kommunnätverket för hållbar utveckling träffades i februari låg fokus på plast och frågan om hur kommunerna kan hantera konstgräs var ett av flera viktiga ämnen.

Ett flertal tester har gjorts runt om i Sverige med alternativa material som kork men än så länge har man inte hittat någon riktigt bra ersättning. Det görs också försök på redan befintliga planer med sådant som granulatfällor, filter i dagvattenbrunnar och förändrade arbetsrutiner kring skötseln av planerna.

Kemikalieinspektionen trycker i en rapport på att tillverkarna måste ta större ansvar för människor och miljö. Ett sätt för kommuner att påverka är att man som beställare ställer högre krav på leverantörer och efterfrågar information om kemikalieinnehållet, vid upphandling och anläggning.

Nätverk för bättre upphandling

Genom nätverket Beställargrupp konstgräs (https://bekogr.se/)kan kommuner få stöttning i dessa frågor. Nätverket arbetar med att i första hand få bort de sämsta alternativen och sprida information. Man vill få igång forskning och utveckling av alternativa konstgräs av hållbara material. Genom att samarbeta med övriga nordiska länder kan en större och starkare beställargrupp skapas för att påverka leverantörerna på ett effektivt sätt.

Kommunnätverket för hållbar utveckling
Nätverket samordnas av Energikontor Väst. Nätverket består idag av 34  av Västra Götalands kommuner och har tre arbetsgrupper med fokus på miljöstrategiskt arbete, naturvård och rättvis handel. Verksamheten utgår helt från medlemskommunernas behov.

Vill du veta mer? Kontakta projektledare Maj-Liz Hedendahl

Fler nyheter

Kan koldioxidbudgetar få fler att greppa miljömålen?

Hur kan lokala koldioxidbudgetar hjälpa Sverige att nå de nationella klimatmålen? Och är koldioxidbudgetar ett bra verktyg för att skapa förståelse för och förankra den lokala miljöpolitiken. Det var två frågor som diskuterades när miljöstrategerna i Kommunnätverket för hållbar utveckling träffades häromveckan.

Renare stränder med unik strandstädarkarta

Nedskräpningen av stränder och vatten gör sig extra påmint när sommaren närmar sig. Enligt mätningar som görs regelbundet i Nordsjöområdet är västkusten i särklass skräpigast med 20 upphittade plastbitar per kvadratdecimeter. Men kommunerna längs Bohuskusten har gått samman och tagit fram en strandstädarkarta – där alla kan hjälpa till att få stränderna renare.

Webbutbildning om klimatsmart mat och hälsosamma måltider

Länk till en webbutbildning framtagen av VGR om klimatsmart mat och hälsosamma måltider

En sammanfattning från Gasdagarna

Gasbranschen träffades under två intensiva dagar i Båstad den 15-16 maj. Biogasen tog stor plats på konferensen och här kommer lite noteringar om aktuell information som förmedlades

Tunga arbetsfordon på gång

CNH med tunga varumärken som Iveco, New Holland etc har nyligen slutit en biogasöverenskommelse med Italienska staten och lanserat ett nytt hjullastarkoncept som drivs på gas.