Fortsatt och fördjupat arbete kring stöd till energikartläggning i företag