Horisont 2020

EU:s ramprogram för forskning och innovation

Horisont 2020

Horisont 2020 är EU:s ramprogram för forskning och innovation och har en total budget på runt 80 miljarder euro för perioden 2014- 2020.

Under 2015 ingår det i det Regionala Utvecklingsledare (RUL) uppdraget från Energimyndigheten att energikontoren skall informerar om EU:s forsknings- och innovationsprogram Horisont 2020.

Programmet planläggs i 2-årscykler. I oktober 2015 publicerades arbetsprogrammet som beskriver utlysningar under 2016-2017.

Arbetsprogrammet beskriver i detalj de utmaningar och innovationer Horisont 2020 kommer finansiera projekt kring under 2016-17 samt preliminär budgetallokering till olika utlysningar. Du kan alltså redan nu planera innovationsprojekt för de kommande två åren.

Ansöka?

Det kan verkligen vara värt mödan att skriva en ansökan, både rent ekonomiskt, men också för det nätverk man får genom att arbeta internationellt. Programmet innehåller många spännande möjligheter för forskning inom såväl universitet och högskolor som näringsliv.

Programmet är indelat i 18 olika teman så som "Smart green integrated transport" och "Health, demographic change and wellbeing". Ett introduktionskapitel finns också som ger en överblick av EU:s forsknings- och innovationssatsningar under de kommande två åren.

Programmets mål

Målet med Horisont 2020 är att sammanföra privat sektor, offentlig sektor och akademin för att underlätta innovation och kapitalisera på den vetenskapliga kompetensen EU besitter. Horisont 2020 är efterföljaren till sjunde ramverksprogrammet och är större, förenklat och mer fokuserat på innovation än tidigare program.

Prioriteringar

Spetkompetens
Prioriteringen spetskompetens är den del av Horisont 2020 som mest liknar ett traditionellt forskningsprogram. Fokus här är på samverkan och på att attrahera de skarpaste hjärnorna till Europa.

Industriellt ledarskap
Under prioriteringen industriellt ledarskap lanseras utlysningar som syftar till att göra Europeisk industri mer konkurrenskraftigt på världsmarknaden.

Samhälleliga utmaninar
Under prioriteringen samhälleliga utmaningar finns det många möjligheter för offentliga organ på lokal och regional nivå att bli engagerade i innovationsprojekt. Följande samhälleliga utmaningar har identifierats för utlysningar:

  • Hälsa, demografiska förändringar och välbefinnande
  • Livsmedelstrygghet, hållbart jord- & skogsbruk, marin-, maritim, samt insjöforskning & bioekonomi
  • Säker, ren och effektiv energi
  • Smarta, gröna och integrerade transporter
  • Klimatåtgärder, miljö, resurseffektivitet och råvaror
  • Inkluderande, innovativa och reflekterande samhällen
  • Säkra samhällen

Vem kan söka?

De flesta sorters aktörer kan söka. Vanligtvis krävs minst två internationella partners.

Utlysningar och arbetsprogram

Utlysningar inom Horisont 2020 sker enligt tvååriga arbetsprogram som bestäms av arbetsprogramkommittéer. Utlysningarna kan ses på Horizon 2020 Participant Portal.

Svensk kontaktpunkt

Vinnova är nationell kontaktpunkt i sverige. Läs mer på deras webbsida om Horisont2020.

Nationell kontaktperson Energi & Transport

Esa.Stenberg@vinnova.se, tel  08-473 3139

 

Nationell kontaktperson  Energi

Lisa.Lundmark@energimyndigheten.se, tel 016-544 2152

 

Nationell kontaktperson Miljö och Legala & Finansiella frågor

Jessica.Umegard@vinnova.se, tel 08-473 3119

 

Nationell kontaktperson Miljö

Linda.Ampel@formas.se, tel 08-775 4062

 

Relaterade nyheter

Informationsmöte kring möjligheterna i Horisont2020

Den 25 november höll Hållbar utveckling Väst ett informationsmöte kring möjligheterna i Horison2020. Målgrupp denna gång var främst offentlig sektor.