Lindås

Syftet med projektet är att snabbt få igång byggandet av liknande passivhus i Sverige.

Passivhus i Lindås

Passivhusen i Lindås stod klara för inflyttning 2001. De har inget konventionellt värmesystem utan värms upp av instrålad solenergi, de boendes kroppsvärme samt av restvärme från belysning och elektroniska apparater. Detta är möjligt då husen har väl isolerade väggar, tak samt grund. Fönsterna är täta och med lågt U-värde. Dessutom används en värmeväxlare för att värma inluften. Solfångare på taket bidrar till uppvärmning av varmvatten.

Byggsektorn i Sverige står för nära 40% av energianvändningen och utsläppen av växthusgaser. Nya hus står i femtio år eller mer. Det är i det perspektivet viktigt att de hus som byggs idag har en betydligt högre energistandard än gängse standard.

Husen i Lindås har varit bebodda i tre år och fungerar väl. Med anledning av de goda erfarenheterna bör resultatet spridas. Detta kan ha stor betydelse för energianvändningen inom byggsektorn framöver.

Projektet omfattar demonstration av ett av husen i Lindås. Syftet med projektet är att snabbt få igång byggandet av liknande hus i Sverige. Demonstrationer syftar till att öka medvetenheten och att väcka intresset hos kommuner, bostadsföretag, föreningar och byggföretag för denna byggteknik om resurseffektiva bostäder. Uppföljningsarbetet omfattar att vidare kontakter tas med besökarna för att följa upp deras visning av huset och uppmuntra att själva starta upp projekt med nybyggnationer som tillämpar denna teknik.