Miljöstatistik - uppföljning av kommunala miljömål

Syftet med projeket är att se vilka miljörelaterade nyckeltal används av kommunerna i års- och mljöredovisningar. Dialog sker kring hur gemensamma nyckeltal underlättar kommunjämförelser och regionalt uppföljningsarbete.

Miljöstatistik - uppföljning av kommunala miljömål

Projektet har genomfört en inventering av vilka indikatorer/nyckeltal som används av länets kommuner samt vilka indikatorer/nyckeltal som används av andra instanser, som t ex Ekokommunerna och Sveriges kommuner och landsting. Dessutom har underlag tagits fram som visar på vilka nyckeltal som används i de enkäter som skickas till kommunerna vid kommunjämförelser av olika slag. 

Materialet analyseras tillsammans med en grupp med miljöstrateger från kommuner i Västra Götaland. Gruppen arbetar med att ta fram förslag på indikatorer utifrån de 16 miljömålen. Fokus ligger på indikatorer där kommunerna har möjlighet att påverka indikatorns utveckling.

Gruppen diskuterar också hur Länsstyrelsen kan stödja kommunerna i miljömålsuppföljningen genom presentationer av de nyckeltal som finns tillgängliga.

Projektet finansieras delvis av Länsstyrelsen i Västra Götaland och  genomförs även som en del i Kommunnätverket för Hållbar utveckling.En slutrapport har skett för den del av projektet som Länsstyrelsen finansierar. Vidare arbete sker under våren 2012 i den miljöstrategiska arbetsgruppen under Kommunnätverket för Hållbar utveckling.