Mindre kommuners miljöarbete på affärsmässiga villkor

Syftet med projektet är att hitta arbetsformer för att stärka mindre kommuner i det miljöstrategiska arbetet. Genom att lyfta affärsmässiga och regionala styrkor med hållbarhetspotential i befintliga verksamhetsplaner för samhällsplanering och näringslivsutveckling integreras miljömålsarbetet i den ordinarie verksamheten.

Kan kommunalt miljömålsarbete skapa en förbättrad attraktivitet genom fler arbetstillfällen och förbättrad ekonomi?

Det är målsättningen när Hållbar utveckling Väst genomför projektet ”Mindre kommuners miljömålsarbete på affärsmässiga villkor” i samverkan med Skaraborgs kommunalförbund. Syfte är att hitta metoder för att stärka mindre kommuner i det miljöstrategiska arbetet genom att visa på den affärsmässiga potentialen i ett kommunalt miljömålsarbete.

I Skaraborg finns en unik gruppering i näringslivet med koppling till de areella näringarna och en stor potential för produktion, distribution, förädling av miljövänlig energi från jord-, skogs‑bruk och livsmedelssektorn. Dessa affärsmässiga styrkeområden skapar en bra förutsättning för ett miljömålsarbete i Skaraborgs kommuner med stark koppling till näringsliv och samhällsutveckling. Projektet ska ta fram metoder där olika professioner samarbetar för ett ökat regionalt åtgärdsarbete, exempelvis genom att integrera miljömålsarbetet i kommunala verksamhetsplaner för samhällsplanering och näringslivsutveckling.

De verktyg och metoder som tas fram kan inspirera andra kommuner. Projektet pågår under 2012 och början av 2013 och finansieras av Naturvårdsverket.

Relaterade nyheter

Slutrapport för mindre kommuners miljöarbete på affärsmässiga vilkor

Resultaten från projektet visar att det finns goda förutsättningar för utveckling av de gröna näringarna i mindre kommuner i Skaraborg. Tre gröna näringar lyftes fram som speciellt intressanta i Skaraborg: biogas, uthållig turism och närproducerat och ekologiskt jordbruk.

Fler jobb och bättre ekonomi genom kommunala miljömål

Kan kommunalt miljömålsarbete skapa en förbättrad attraktivitet genom fler arbetstillfällen och förbättrad ekonomi? Det är målsättningen när Hållbar utveckling Väst genomför projektet ”Mindre kommuners miljömålsarbete på affärsmässiga villkor” i samverkan med Skaraborgs kommunalförbund.