Pannprojektet

Syftet med projektet är att förmå ägare till större oljepannor (i intervallet 60-500 kW) att genomföra effektiviserings- och/eller konverteringsåtgärder.

Informations- och rådgivningsinsats för värmepannor

Bakgrunden till projektet utgörs av EU-direktivet om byggnaders energiprestanda (2002/91/EG) och sker i Sverige genom information och rådgivning till pannägarna med Energimyndigheten som projektsamordnare. 

Upplägget för Västa Götaland har varit följande:
-Kartläggning av pannbeståndet i kommunen via kontakter med sotare och/eller miljöinspektörer i kommunen.
-Riktad rådgivning till företagare via telefon och lokala seminarie.
-Ett lokalt informationsseminarie för respektive kommun bestående av fyra informationsdelar; energieffektivisering, uppvärmning, upphandling och avtal samt rådgivning mot företag.

Totalt har 1150 pannägare i Västra Götaland nåtts av information om projektet och av dessa har 779 pannägare intervjuats per telefon under projektets båda etapper som genomförts under 2007-2009. Flera av dessa pannägare har redan övergått till alternativ till oljan.