Rådgivning kring kyl- och värmeanläggningar

Projektets syfte är att öka takten i genomförandet av EU-direktivet om byggnaders energiprestanda samt bidrag till utrustning eller utbyte av äldre och feldimensionerade system för kyla och värme.

Rådgivning kring kyl- och värmeanläggningar, baserat på EU-direktivet angående EPDB2

Det omarbetade direktivet om byggnaders energiprestanda (2010/31/EU), även kallat EPBD2, antogs av Europaparlamentet 19 maj 2010 och går specifikt in på värme- och luftkonditioneringssystem i byggnader. Enligt direktivets 14 och 15 kapitel anges att: 
 
1. Medlemsstaterna ska säkerställa inspektion av luftkonditioneringssystem i byggnader med en nominell effekt högre än 12 kW eller värmesystem med en nominell effekt högre än 20 kW.
2. Som ett alternativ kan medlemsstaterna välja att ge råd till användare av större luftkonditioneringssystem (> 12 kW) eller större värmesystem (> 20 kW). Råden kan gälla konvertering av systemet, förändringar i ett befintligt system, bedömning av systemets effektivitet samt huruvida den är av lämplig storlek (rätt dimensionering). Regelbunden rapportering av arbetet behöver göras, detta ska ske till EU vart tredje år.

Projektet (som ägs av Energikontoren Sverige, tidigare FSEK) vill genom en kombination av uppsökande rådgivning med besök hos företag, mindre fastighetsägare och BRF: er, och en nationell kampanj från leverantörssidan öka takten i genomförandet av direktivet samt bidra till en välbehövlig upprustning av äldre och feldimensionerade system för värme och kyla.

Projektet innebär att energi- och klimatrådgivare på kommuner i Västra Götaland genom ledning och stöd från Hållbar utveckling Väst ska få verktyg att genomföra enklare rådgivning till fastighetsägare inom följande områden:

 • Byte av värmekälla; konvertering
 • Vikten av rätt dimensionering
 • Injustering
 • Finns möjlighet till närvärmeanläggning?
 • Högre tolerans på temperaturintervall - minskar behovet av både värme och kyla.
 • Är cirkulationspumpar gamla och i dåligt skick?
 • Står kyla och värme på samtidigt?
 • Finns möjlighet att använda frikyla?
 • Går det lägga in driftsfall?
 • Installerades kylaggregatet (dimensionerades) för annan verksamhet?
 • Förebygg kylbehov genom solavskärmning, att elapparater slår av eller går ner i viloläge snabbt m.m.

I projektet ingår även att en eller flera energi- och klimatrådgivare skulle kunna agera som mentor för övriga energi- och klimatrådgivare.

Relaterade nyheter

Besöksrapport

Här kan du ladda ner den aktuella besöksrapporten till dina besök inom projektet "Rådgivning inom kyl- och värmeanläggningar" inom EPBD2.