Regional utvecklingsledare

Att stötta de lokala kommunala energi- och klimatrådgivningivarna mha av regional samordning och coaching.

Regional samordning och coaching av den kommunala energi- och klimatrådgivningen

2015 har energikontoren börjat agera som Regionala Utvecklingsledare (RUL) på uppdrag av Energimyndigheten. 

RUL är en utveckling av energikontorens tidigare uppdrag som regional samordnare av kommunala energi- och klimatrådgivare, med en mer coachande funktion och en tydligare regional roll.

Vi måste anpassa oss till hur människor söker information idag och genom RUL strävar Energimyndigheten efter att skapa dialog, effektivitet och tydlighet med kommunerna. Energikontoren blir en samlande länk mellan energi- och klimatrådgivarna, kommunerna och myndigheten.

En nyhet är att Energikontoren inom RUL-uppdraget också informerar om EU:s forsknings- och innovationsprogram Horisont 2020.