Strategiskt processtöd inom programmet Uthållig kommun

Projektet syftar till att utveckla det strategiska stödet till och arbetet i deltagande kommunerna, i två delar: 1. Processledarutbildning för kontaktpersonerna inklusive en uppföljande aktivitet i den egna kommunen. 2. Ett fördjupat strategiskt stöd till kommunerna från klustersamordnarna där lärdomarna från utbildningen används.

Strategiskt processtöd för uthålliga kommuner

Inom ramen för programmet driver FSEK på uppdrag av Energimyndigheten projektet Strategiskt processtöd inom programmet Uthållig kommun. Hållbar utveckling Väst har rollen som projektledare på uppdrag av FSEK.

I projektet önskar FSEK utveckla det strategiska stödet till kommunerna i ett projekt som består av två delar.  

1. Processledarutbildning för kontaktpersonerna inklusive en uppföljande aktivitet i den egna kommunen.

2. Ett fördjupat strategiskt stöd till kommunerna från klustersamordnarna där lärdomarna från utbildningen används.

Under våren 2010 har samtliga kommuner inom de av FSEK samordnade klustren erbjudits en processledarutbildning inom ramen för projektets etapp 1. Utbildningen avsågs i första hand bidra till att stötta kommunerna i arbetet med att ta fram en energi- och klimatstrategi enligt den avsiktsförklaring för Uthållig kommun som finns mellan kommuner och Energimyndigheten. 

Denna utbildning har varit mycket uppskattad av deltagarna och i många kluster har man med framgång arbetat vidare med den utlärda processkartläggningstekniken i efterföljande aktiviteter inom klustret och i internt i enskilda kommuner. En genomgång av de aktiviteter som hittills genomförts inom ramen för strategiskt stöd projektet visar att kommunerna huvudsakligen arbetat med att utveckla eller förankra det strategiska energi- och klimatarbetet. Flera kommuner har använt metodiken från utbildningen till att ordna möten mellan tjänstemän från olika förvaltningar, chefer och politisk ledning. Man har med andra ord fått ett verktyg för att arbeta med förankringen av de energi- och klimatstrategiska frågorna.

Exempel på aktiviteter från kommuner som deltagit i processledarutbildningen:

  • Använt processkartläggningsmetodiken inom ramen för arbetet med revidering av energi- och klimatstrategin genom att genomföra en genomgripande målworkshop för att definiera prioriterade målområden
  • Hållit workshop med fastighetskontor och energieffektiviserings­samordnare för att utveckla metoder för att få in energieffektivisering i processen kring ombyggnation/nybyggnation i kommunen.

Under 2011 kommer ytterligare tillfällen att erbjudas för att gå den grundläggande processledareutbildningen. Därutöver erbjuds en fortsättningsutbildning, utformad efter deltagande kommuners önskemål. Dessutom fortlöper aktiviteter i de enskilda kommunerna, med stöd av klustersamordnaren.